Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Fijn dat je dit document leest. KuddeWerk is een eenmanszaak, gevestigd in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63443147 waarvan ik, Renske Smit, eigenaar ben. Daarnaast sta ik als MLD-therapeut geregistreerd in het MLD-register (https://mldregister.nl/).

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ en ‘opdrachtnemer’, in de ik-,’, ‘jij- en wij’-vorm te schrijven. Zijn bepaalde onderdelen onduidelijk? Neem dan contact op met mij via renske@kuddewerk.nl. Lees dit document in ieder geval goed door, zodat je weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Artikel 1. Definities

 1. Hieronder worden eerst begrippen toegelicht die in dit document worden gebruikt:
 • Aanbieding: de rechtshandeling oftewel het aanbod c.q. offerte, die na aanvaarding tot een overeenkomst leidt.
 • Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 • Bedrijf: ben jij als je mij de opdracht geeft als niet natuurlijk persoon.
 • Consument/particulier: ben jij als je mij die opdracht geeft als natuurlijk persoon.
 • Dag: kalenderdag.
 • Diensten/ Opdrachten: werkzaamheden waarvoor jij opdracht hebt gegeven en/of daaruit voortvloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord.
 • Ik: de (natuurlijke) persoon achter KuddeWerk, handelend als opdrachtnemer.
 • Jij: de consument of het bedrijf die gebruik maakt van mijn diensten, handelend als opdrachtgever.
 • Overeenkomst: onze overeenkomst van ‘Opdracht’ in de breedste zin van het woord, op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht.
 • Paard: het dier dat in jouw eigendom is althans het dier waar jij de verantwoording voor hebt, met goedkeuring van de eigenaar van het paard. Als dat laatste het geval is, verricht ik mijn dienstverlening onder de aanname dat je gemachtigd bent het paard ter beschikking te stellen. Als blijkt dat niet wordt beschikt over de vereiste machtiging of als achteraf blijkt dat de eigenaar van het paard de machtiging betwist, zul jij zijn gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie waarbij de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat, waaronder ook e-mail en WhatsApp begrepen. De bewijslast voor ontvangst van die communicatie ligt bij jou. 
 • Voorwaarden: deze onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Webshop: de website waarop artikelen online te koop worden aangeboden.
 • Website: kuddewerk.nl en/of https://joyfulhorsetraining.nl.
 • Werkzaamheden/diensten: lessen in het geven van grondwerk, bodywork, positieve bekrachting en dergelijke trainingsvormen, trailerladen, (bitloos) paardrijden, paardenzorg en/of behandelingen Manuele Lymfedrainage (MLD), VetKin tape (taping). Daarnaast verkoop ik (online) producten, gerelateerd aan mijn dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid & wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (c.q. offertes), werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten die ik doe of die namens mij zijn gedaan.
 2. Van deze voorwaarden kun je alleen afwijken als wij dat schriftelijk afspreken.
 3. Toepasselijkheid van jouw aanvullende en/of afwijkende voorwaarden en/of bedingen sluiten wij uit.
 4. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 5. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ik bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 6. Ik mag deze voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kan ik altijd doorvoeren. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf met jou bespreken. Handel jij als consument, dan mag je bij een wezenlijke wijziging de overeenkomst opzeggen. 

 Artikel 3. Aanbod & aanvaarding

 1. Mijn aanbiedingen zijn schriftelijk, vrijblijvend en 1 maand geldig, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
 2. Als jij een aanbod niet binnen de termijn aanvaardt, dan vervalt het. Ik mag dan een nieuw aanbod doen.
 3. Jij aanvaardt het aanbod expliciet en schriftelijk. Doe je dit niet, maar stem je er wel mee in of wek je de indruk dat ik werk voor jou verricht in het kader van de overeenkomst, dan beschouw ik het aanbod als aanvaard. 
 4. Bij aanvaarding van een aanbod mag ik het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat jij hieraan rechten kunt ontlenen. 
 5. Ik mag de opdracht weigeren als informatie beschikbaar komt die uitvoering voor mij onaanvaardbaar maakt. 
 6. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. 

Artikel 4. Informatieverstrekking door & verplichtingen voor jou

 1. Jij stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, zoals een omschrijving van het probleem, de wensen, de gezondheidsgegevens van het paard, adresgegevens voor de facturatie althans van de locatie op tijd en in gewenste vorm en op gewenste wijze aan mij beschikbaar. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid, ook als ze van derden afkomstig zijn. 
 2. Je verklaart dat het paard gezond is of geeft bijzonderheden of gebreken voor het starten van de les en/of behandeling bij mij aan. Bij twijfel over de gezondheid van het paard die je het paard altijd te laten keuren door een dierenarts om vast te stellen of het paard fysieke gebreken heeft, die een contra indicatie vormen voor de lessen en/of de MLD behandelingen.
 3. Ik ben geen vervanging van een dierenarts, hoefsmid of welke andere vorm van zorg van het paard dan ook.
 4. Jij bent je van de onvoorspelbaarheid en eventuele risico´s die het werken met paarden met zich mee brengt bewust. Hoewel ik niet kan garanderen dat er niets kan gebeuren, ben je altijd verplicht om mijn (veiligheid)aanwijzingen op te volgen en/ of uit te voeren. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is gebruik van veilig materiaal en het dragen van een cap bij het rijden verplicht. Let erop dat ik jou hier niet op hoef te wijzen, maar dat dit jouw eigen verantwoordelijkheid is.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Ik voer de opdracht uit na onderling overleg, na schriftelijk akkoord en na eventuele betaling van de (aan)betaling.
 2. Jij zorgt dat je doet en laat wat redelijkerwijs nodig is om uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Jij zorgt voor een geschikte en veilige locatie om de overeenkomst uit te voeren, tenzij anders afgesproken.
 4. Jij zorgt dat ik op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de opdracht. Lukt dit niet en komen daar extra kosten en/of extra uren uit voort? Dan breng ik die kosten bij jou in rekening. Als jij bijvoorbeeld te laat bent en mijn planning laat dat niet toe, dan gaat het van jouw eigen tijd af, zonder dat ik verplicht ben tot teruggave van geld of zonder dat jij die tijd voor een andere keer tegoed houdt.
 5. Als het voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, doen wij dat in onderling overleg.
 6. Ik mag altijd derden inschakelen voor de uitvoering of voor het laten uitvoeren van de overeenkomst.
 7. Bij aanvang van de MLD behandeling zal ik eerst een test uitvoeren. Als uit de test een contra-indicatie blijkt of als ik andere redenen zie om van de behandeling af te zien, mag ik de behandeling altijd afbreken. Ik ben dan niet gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten. Jij blijft gehouden de overeengekomen voorrijkosten voldoen en 50% van het geldende tarief voor de geplande behandeling.

 Artikel 6. Annulering, verplaatsing & no show

 1. Bij ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van mijn diensten door mij, zullen de geboekte uren en andere kosten vanzelfsprekend niet bij jou in rekening worden gebracht.
 2. Je mag onze afspraak alleen (kosteloos) verplaatsen of annuleren na overleg met mij. Als ik al redelijke kosten heb gemaakt ter voorbereiding op onze afspraak, dan mag ik die bij jou in rekening brengen.
 3. Annuleringen door jou dien je uiterlijk 96 uur voor het afgesproken tijdstip te doen, tenzij anders afgesproken. Immers, als een annulering niet of te laat geschiedt kan ik mijn tijd niet meer op een andere manier benutten. Afspraken die na 96 uur worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht, inclusief de overeengekomen reiskosten.
 4. Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. In dat geval zullen wij samen overleggen. Er kan alleen door mij worden afgeweken van deze algemene (annulerings)voorwaarden.
 5. Bij no-show breng ik het hele bedrag bij jou in rekening. Er bestaat geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden, omdat ik in redelijkheid al kosten heb gemaakt ter voorbereiding op onze afspraak.

 Artikel 7. Prijzen

 1. De prijzen zijn in euro en inclusief btw voor consumenten en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reistijd en reiskosten, tenzij anders afgesproken. Jij gaat op voorhand akkoord met dergelijke bijkomende kosten, die ik ook op voorhand bij jou bekend maak.
 2. Mocht zich een situatie voordoen waarin sprake is van spoed, dan mag ik mijn spoedtarief in rekening brengen. Dit laat ik jou op voorhand weten.
 3. Alle prijzen die ik hanteer of op een andere manier kenbaar maak, kan ik altijd wijzigen. 
 4. De prijs wordt berekend volgens mijn gebruikelijke (uur)tarief.
 5. De prijs geldt voor de periode waarin ik de werkzaamheden voor jou verricht, tenzij we een ander (uur)tarief afspraken.
 6. Als wij een totaalbedrag afspreken is dit altijd een richtprijs, tenzij wij uitdrukkelijk een vaste prijs afspreken.
 7. Ik mag tot 10% van de richtprijs afwijken. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt laat ik jou dat weten. Ik leg uit waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Je hebt dan het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 8. Ik heb het recht om op ieder moment mijn prijzen aan te passen. Voorafgaand zal ik jou de prijsaanpassingen meedelen. Handel jij als consument en ga jij niet akkoord met de prijsverhoging, dan mag je onze overeenkomst opzeggen.

Artikel 8. (Aan)betalingen & betalingstermijn    

 1. Ik mag aanbetaling vragen van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst, tenzij anders afgesproken.
 2. Betaling van het totaalbedrag voor de levering van de dienst volgt na verzending van het betaalverzoek en/of de factuur, tenzij anders afgesproken. Mijn factuur of betaalverzoek betaal je binnen 7 dagen na dagtekening, tenzij een andere betaaltermijn wordt vermeld. Let op: voor mijn Webshop geldt een andere betalingstermijn.
 3. Betalingstermijnen beschouw ik als fatale termijnen. Dat betekent dat als jij het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn voldoet, jij van rechtswege (automatisch) in verzuim en in gebreke bent, zonder dat ik aan jou een aanmaning hoef te sturen of jou in gebreke hoeft te stellen. 

Artikel 9. Gevolgen niet op tijd betalen

 1. Als je in verzuim bent stuur ik je eerste een kosteloze herinnering, waarin je nog 14 dagen de tijd krijgt om de vordering te voldoen. Betaal je niet binnen die gestelde termijn, dan ben je in verzuim.
 2. Bij verzuim breng ik direct de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en 8% per maand voor handelstransacties in rekening. Je bent ook (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele vergoeding verschuldigd. 
 3. Incassokosten bereken ik aan de hand van de relevante WIK-, en BIK-bepalingen. 
 4. Als jij niet op tijd betaalt, mag ik mijn verplichtingen opschorten tot jij aan betalingsverplichting hebt voldaan. 
 5. Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance aan jouw kant zijn mijn vorderingen op jou direct opeisbaar. 
 6. Als jij niet meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst, zul je mij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

  Artikel 10. Garantie

 1. Wij hebben een overeenkomst met dienstverlenend karakter. Dat betekent dat ik geen resultaatsverplichting heb, alleen een inspanningsverplichting. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming, met de eisen van goed vakmanschap, uit. Dit doe ik vanuit mijn eigen inzicht, kennis en ervaring. Ik span mij in voor het beste resultaat.
 2. Ik handel naar beste kunnen in de gegeven omstandigheden, maar ieder paard, iedere omgeving en iedere eigenaar is anders. Daarom geven behaalde resultaten uit het verleden, geen garantie voor de toekomst.
 3. De garantie strekt tot de fabrieksgarantie genoemd bij het betreffende product en geldt alleen met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken die zijn veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 4. De garantie is niet van toepassing bij schade door ongevallen, wijzigingen in het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door jou.

Artikel 11. Levering, levertijd en daadwerkelijke levering product

 1. Levering van het bestelde product vindt alleen plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van bestelde producten vindt plaats op het door jou opgegeven adres.
 3. Een opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en geeft jou bij overschrijding daarvan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De levertijd gaat in nadat je een schriftelijk of elektronisch bevestiging heeft ontvangen.
 5. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft jou geen recht op schadevergoeding en geeft jou evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij ik niet kan leveren binnen 14 dagen nadat je mij daartoe schriftelijk hebt aangemaand of als wij anders zijn overeengekomen.
 6. Jij zorgt ervoor dat de feitelijke levering van de bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 7. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten, gaat over jou als de producten rechtsgeldig en/of feitelijk geleverd worden.

Artikel 12. Verzendkosten, verpakking & verzending

 1. Verzendkosten zijn voor jouw rekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Als de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, zul je voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Laat je dit na, dan ben ik niet aansprakelijk voor schade.
 3. Als je zelf voor het transport van een product zorgdraagt, zullen eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan mij worden gemeld. Laat je dit na, dan ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 4. Als je de producten later ophaalt of laat leveren dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor jou.

Artikel 13. Retentierecht & eigendomsvoorbehoud

 1. Ik blijf de eigenaar van alle geleverde producten tot jij hebt voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens mij, uit welke overeenkomst dan ook. Voordat de eigendom op jou is overgegaan, mag je de producten niet verpanden, verkopen of vervreemden.
 2. Ik kan een beroep doen op eigendomsvoorbehoud en in dat geval de aan jou verkochte producten onder mij houden, tot je alle openstaande facturen hebt betaald, tenzij je voor de betalingen voldoende zekerheid hebt gesteld.
 3. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit je nog betalingen verschuldigd bent.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die jij lijdt als gevolg van de inzet van eigendomsvoorbehoud.
 5. Ik beroep mij op het recht van retentie door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. Zodra jij op de hoogte bent gesteld van dat ingeroepen recht, zul je de betreffende producten onverwijld aan mij retourneren, tenzij wij hierover andere afspraken maken. De kosten voor het afhalen door mij of retourneren van de producten zijn voor jouw rekening.

Artikel 14. Herroepingsrecht verkoop (online) producten

 1. Jij hebt het recht om zonder vermelding van redenen jouw online bestelling te herroepen.
 2. Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, verstuur je binnen 14 dagen na ontvangst van het product, het herroepingsformulier of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin jij jouw wil om de bestelling te herroepen te kennen geeft om de bestelling te herroepen, naar hetzij;
  1. KuddeWerk, Sparenbergstraat 10 (2023 JW) Haarlem of;
  2. per e-mail naar renske@kuddewerk.nl.
 3. Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoef je alleen vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.
 4. Jij zal het product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van jouw wil om de bestelling te herroepen, verzenden naar KuddeWerk, Sparenbergstraat 10 (2023 JW) Haarlem.
 5. Ik vraag jou om het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur. De kosten van het retourneren zijn voor jouw eigen rekening.
 6. In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaal ik alle door jou gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die ik heb voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat ik in kennis ben gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Ik betaal jou terug met het betaalmiddel dat jij hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij ik uitdrukkelijk met jou een ander betaalmiddel afsprak. Aan deze terugbetaling zijn geen kosten verbonden voor jou.
 7. Ik kan de terugbetaling uitstellen tot ik de producten heb ontvangen of tot jij hebt bewezen dat jij de producten hebt verzonden. De geldige datum is de eerste die zich van deze feiten heeft voorgedaan.
 8. Ik kan jou aansprakelijk stellen voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Wij spreken uitdrukkelijk af dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan, altijd beschouwd wordt als een waardevermindering.
 9. Je kunt geen herroepingsrecht uitoefenen voor de volgende producten, wat ook staat aangegeven op de website:
  1. verzegelde producten waarvan de zegel is verbroken of aangetast;
  2. producten die voor jou op maat zijn gemaakt;
  3. producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken.
 10. Voor de onder lid 9 genoemde producten kun jij van jouw bestelling afzien VOOR ik het pakket aan jou verstuur en dus voor jij de verzendbevestiging hebt ontvangen.

Artikel 15. Online cursus (aanvullend)

 1. Het is mogelijk om je in te schrijven voor mijn online cursus via de website.
 2. Je dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden.
 3. Je ontvangt (tenzij sprake is van een storing) een bevestiging van de geplaatste bestelling. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure, krijg je direct toegang tot de online cursus en beschik je over de bestelde producten via een eigen inlog. Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer annuleren, er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is en dat ook tussentijdse opzegging niet mogelijk is
 4. Ik mag altijd bepaalde deelnemers weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik verplicht ben om een reden te geven, waarna de betalingsverplichting vervalt en al voldane betalingen (naar evenredigheid van niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
 5. Ik kan jou geen garantie geven dat de online cursus te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de cursus. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig is voor het gebruik.
 6. Je houdt toegang tot de cursus, zoals bij de cursus op de website staat aangegeven.
 7. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeer Ik altijd zo snel mogelijk op te lossen. 
 8. Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, zal ik je dit 3 uiterlijk maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 9. Ik mag de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik gehouden ben aan opgave van reden. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 10. Let op dat deelname aan de online cursus voor jouw risico komt. Het is op geen enkele manier een vervanging van een vorm van zorg zoals een dierenarts, hoefsmid of welke andere vorm van zorg dan ook.
 11. Jij bent je ook bij deelname aan de online cursus bewust van de onvoorspelbaarheid en eventuele risico´s die het werken met paarden met zich mee brengt bewust, het opvolgen van mijn instructies en het uitvoeren van de oefeningen is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 16. Cadeaubon

 1. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubon of in de e-mail bij de Cadeaubon.
 2. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt of ingewisseld.
 3. De cadeaubon of restwaarde ervan is nooit inwisselbaar voor geld.
 4. Op de cadeaubon is het herroepingsrecht niet van toepassing. Een cadeaubon kan niet geretourneerd worden.
 5. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor een volgende bestelling. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf dezelfde naam als waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.
 6. Je mag de cadeaubon niet wijzigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins onrechtmatig aantasten.
 7. Iedere (poging tot) een niet toegestane handeling registreer ik en leidt ertoe dat de cadeaubon ongeldig wordt.
 8. Je mag de cadeaubon niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ik de cadeaubon heb uitgegeven.

Artikel 17. Klachten & ingebrekestelling

 1. Jij zult een door mij verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan wat jij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan stel ik het op prijs als jij mij zo snel mogelijk op de hoogte stelt via mail.
 3. Geef een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming c.q. klacht, zodat ik adequaat kan reageren. 
 4. Jouw klacht moet aantoonbaar betrekking hebben op mijn uitvoering van onze overeenkomst.
 5. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat de mail mij (op tijd) bereikt, de bewijslast hiervoor ligt bij jou. 
 6. Als jouw klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er niet toe leiden dat ik gehouden word om andere werkzaamheden te verrichten dan afgesproken.

Artikel 18. Aansprakelijkheid van mij

 1. Afname van mijn diensten, waaronder ook bijvoorbeeld deelname aan evenementen geschiedt op eigen risico.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op mijn terrein of het terrein van derden en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door mij aangeboden diensten. Hetzelfde geldt voor het berijden van het paard door (of namens) jou bij en onder mijn begeleiding. 
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet behalen van het gewenste (trainings)(behandelings)resultaat en ook niet voor bepaalde gedragsveranderingen of andere problemen die na het afnemen van mijn diensten tot uiting komen. 
 5. Ik ben alleen aansprakelijk voor jouw directe schade voor zover die schade is veroorzaakt door mijn opzet of bewuste roekeloosheid, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van onze overeenkomst of als sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 6. Mijn aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag waarvoor ik in dergelijke gevallen ben verzekerd en waarvoor ook daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door mij in het desbetreffende jaar aan jou in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 500,00.
 7. Je vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde producten.
 8. Elk recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid (in)direct voortvloeit. Ik sluit daarbij het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit. 

Artikel 19. Aansprakelijkheid van jou & jouw verzekering

 1. Jij bent richting mij aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van jouzelf, jouw gezinsleden, jouw gasten en jouw dieren volgens artikel 6:179 BW. 
 2. Jij zult zelf al jouw roerende zaken (waaronder ook het paard) verzekeren op basis waarvan mijn dienstverlening betrekking heeft, tegen brand, diefstal en andere schade.
 3. Ook zul jij een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en deze in stand houden tijdens de uitvoering van onze overeenkomst. De aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, zodat schade aan mij of mijn spullen door het paard, altijd gedekt zijn.

Artikel 20. Intellectueel eigendom & licentie

 1. Ik behoud alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, schetsen, mijn content, het door mij gedeelde in en gelinkt aan mijn online leeromgeving etc., tenzij anders overeengekomen. Je bent dus niet gerechtigd om op welke manier ook mijn werkwijze, de methoden en technieken en/of de inhoud van de online cursus openbaar te maken dan wel (inzage) te verstrekken in, zonder mijn nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
 2. Jij krijgt van mij een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om de werken voor eigen gebruik te gebruiken binnen huiselijke kring. Elke overeenkomst houdt de in dit artikel omschreven licentie in, zij anders overeengekomen.
 3. Jij mag geen sub licenties verlenen aan derden, ook niet voor overdracht van je eigen licentie, dat betekent dat jij niet iemand anders mag laten inloggen met jouw gebruiksgegevens.
 4. Als je handelt in strijd met dit artikel, dan beschouw ik dat als inbreuk op mijn intellectueel eigendom. Bij een inbreuk vraag ik jou om de inbreuk te stoppen. Doe je dat niet, dan heb ik het recht om een vergoeding te eisen ter hoogte van tenminste driemaal de door mij  gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 
 5. Daarnaast verbeur jij een bedrag ad 5% van de in dit artikel genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan mijn overige rechten, waaronder mijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Recht op ontbinding

 1. Jij mag onze overeenkomst ontbinden als ik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van mijn verplichting. Tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van mijn verplichting niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, kan ontbinding pas nadat ik in verzuim ben. 
 3. Ik mag de overeenkomst met jou ontbinden, als jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, of als ik kennis heb genomen van omstandigheden die mij goede grond geven te vrezen dat jij jouw verplichtingen niet behoorlijk kunt of zult nakomen. 

Artikel 22. Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van mijn verplichting ten aanzien van jou, niet aan mij kan worden toegerekend in een van de wil van mij onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van mijn verplichtingen ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van mij kan worden verlangd
 2. Onder overmacht versta ik bijvoorbeeld opstand, rellen, natuurrampen, wanprestaties en overmacht van andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen, ziekte, pandemieën, epidemieën, autopech en/of file en ik heb geen vervanging of vervanging kan niet van mij worden verwacht op die termijn, stakingen, overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden en onderbrekingen van werk. 
 3. Bij een overmacht situatie waardoor ik mijn verplichting naar jou niet kan nakomen, wordt die verplichting opgeschort totdat ik er weer aan kan voldoen. Als een overmacht situatie 60 dagen duurt, mogen wij de overeenkomst (schriftelijk) geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Ik ben jou bij overmacht geen vergoeding verschuldigd, ook niet als ik door die toestand voordeel geniet.

 Artikel 23. Naleving AVG

 1. Ik verwerk persoonsgegevens alleen in het kader van de overeengekomen opdracht. In principe verwerk ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen.
 2. Hoe ik persoonsgegevens verwerk valt terug te lezen in mijn privacybeleid op mijn website kuddewerk.nl.

Artikel 24. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Eventuele geschillen proberen wij eerst in onderling overleg op te lossen.
 3. Lukt het niet om het geschil eventueel op te lossen, dan is de Nederlandse rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Haarlem bevoegd kennis te nemen van ons geschil, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aanvullende voorwaarden: cursus

Inschrijvingen

 1. Een cursus wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Na inschrijving ontvang je een bevestiging die de inschrijving definitief maakt.
 3. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.
 4. De cursus vindt plaats op jouw eigen locatie of op een door mij aangewezen locatie.
 5. Ik mag van locatie veranderen, als dat om welke reden dan ook nodig blijkt.
 6. Door inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden, waar deze aanvullende voorwaarden integraal onderdeel van uit maken.

Afmelden

 1. Afmelding gaat via e-mail naar renske@kuddewerk.nl.
 2. Bij afmelding mag €15,- aan administratiekosten worden ingehouden.
 3. Afmelding:
  1. Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, min € 15,– administratiekosten.
  2. Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  3. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  4. Bij het niet verschijnen wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
 4. Deelname aan de cursus is overdraagbaar, mits dit op voorhand wordt gemeld bij en goedgekeurd door mij.

 Annulering & verplaatsing door mij

 1. De cursus vindt alleen plaats bij voldoende deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers mag ik de cursus annuleren.
 2. Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht, tenzij ik dit redelijkerwijs niet eerder bekend kon maken.
 3. Ik mag tot 2 weken voor aanvang de datum wijzigen, tenzij ik dit redelijkerwijs niet eerder kon wijzigen.
 4. Je wordt van de wijziging op de hoogte gesteld via e-mail en je mag in overleg kosteloos verplaatsen/annuleren.
 5. Ik mag mijzelf bij ziekte laten vervangen door een ander of ik mag de cursus annuleren.
 6. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

 Betaling

 1. Het gehele bedrag zal binnen 7 dagen na factuurdatum zijn voldaan en in ieder geval voor de start van de cursus, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

 Overige

 1. Ik mag de cursus inhoudelijk veranderen en/of om mijn prijzen wijzigen.
 2. Indien van toepassing, dan zijn parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer voor rekening van jou.
 3. Als je hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus, dan mag ik jou weigeren of verwijderen ook in de toekomst. Je krijgt hierbij het betaalde geld niet terug. 
Scroll naar boven